Ochrana osobních údajů

Záleží mi na tom, aby Vaše osobní údaje, které mi poskytujete, byly náležitě chráněny. Seznamte se proto, prosím, s informacemi o ochraně osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), která Vám objasní, jak bude s Vašimi osobními údaji naloženo.

Informace o správci osobních údajů

Ing. Yvona Švecová, IČO 61148954, se sídlem Střimelická 2504/24, 141 00 Praha 4, provozující webovou stránku www.jogasyvonou.czwww.videtlepe.cz.

Kontakt na správce

Ing. Yvona Švecová, tel. 604815667, email: kurzy@jogasyvonou.cz.

Prohlášení správce

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy, že: budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a budu Vás podporovat v uplatňování Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účel zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů je dán zajištěním poskytovaných služeb klientům při seminářích a kurzech.

Zpracovávané osobní údaje

Za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí služeb – provedením seminářů a kurzů – poskytují klienti níže uvedené osobní údaje, které jsou zapotřebí k řádnému uzavření smlouvy – ústní či písemné v podobě přihlášení na vypsané semináře či kurzy: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa.

Typy zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně nebo manuálně.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů

Správce a osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce služby, tj. účetní a IT služby.

Správce nepředává osobní údaje do států EU a do třetích zemí mimo EU.

Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Chráním je jako své vlastní. Přijala jsem a udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám a ukládám jen tak dlouho, jak je to nutné pro výše uvedené účely nebo abych splnila všechny zákonné požadavky dané příslušnými právními předpisy.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Pro Vaši jistotu Vám doporučuji odvolat souhlas podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

  • účelu zpracování,
  • kategoriích dotčených osobních údajů,
  • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li možno určit, kritériích použitých ke stanovení této doby,
  • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • právu podat stížnost dozorovému úřadu,
  • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů,
  • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelu zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Na zajištění práva na výmaz si správce vyhrazuje dobu 14 dní.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci.

Jak můžete svá práva uplatnit

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na výše uvedených kontaktech.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právu se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych mohla případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás upozornit, že moji případní spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Aktivním užíváním webových stránek www.jogasyvonou.cz či mých služeb potvrzujete, že jste seznámeni s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.